اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

رفتار سازمانی و رهبری تکمیلی

نام درس رفتار سازمانی و رهبری تکمیلی
کد درس 7107153
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز