اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت سازمانی و منابع انسانی

نام درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی
کد درس 7105025
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز