اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی

نام درس مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی
کد درس 7105078
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز