اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

نام درس سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
کد درس 7116017
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز