اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

ابزارها و روشهای دیده بانی هواشناسی کشاورزی

نام درس ابزارها و روشهای دیده بانی هواشناسی کشاورزی
کد درس 7102240
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز