اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

سازمان و مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

نام درس سازمان و مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
کد درس 7105168
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز