اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی سیستمهای کشت و صنعت گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری

نام درس طراحی سیستمهای کشت و صنعت گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
کد درس 7103250
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز