اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های پیشرفته آماری

نام درس روش های پیشرفته آماری
کد درس 7104081
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز