اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی

نام درس مدیریت و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی
کد درس 7105207
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز