اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی

نام درس انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی
کد درس 7106307
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز