اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران

نام درس تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران
کد درس 7102311
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز