اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

ماشین ها و تجهیزات فرآوری مواد غذایی

نام درس ماشین ها و تجهیزات فرآوری مواد غذایی
کد درس 7109264
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز