اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی

نام درس روشهای تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی
کد درس 7106006
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز