اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

هوش مصنوعی

نام درس هوش مصنوعی
کد درس 7109365
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز