اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد ماهواره در هواشناسی کشاورزی

نام درس کاربرد ماهواره در هواشناسی کشاورزی
کد درس 7102247
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز