اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد سنجش از دور در هواشناسی کشاورزی

نام درس کاربرد سنجش از دور در هواشناسی کشاورزی
کد درس 7102298
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز