ایستگاه پژوهشی بیرجند ایستگاه پژوهشی بیرجند

 

ایستگاه پژوهشی بیرجند در سال 1364 به همت و تلاش آقای دكتر جمشید درویش ریاست  وقت دانشگاه بیرجند و با موافقت مركز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران در این شهرستان راه اندازی گردید و از آنجائیكه قطعه زمین واگذار شده بدین  منظور در محدوده دانشگاه بیرجند نیز واقع گردیده بود، ساختمانی با زیربنای 200  متر مربع در قالب پروژه تربیت دبیر بیرجند بنام مركز تحقیقات بین المللی  بیابان احداث گردید كه بدلیل بعد مسافت با تأسیسات دانشگاه بیرجند اقدامات  تأمین آب به میزان 900 متر لوله كشی از منبع دانشگاه بیرجند و خریداری امتیاز  برق سه فاز و ترانسفورماتور و غیره در مراحل بعدی انجام گردید. در حال حاضر از طریق هماهنگی مركز تحقیقات بین المللی بیابان با مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران  ساختمانی به صورت مشترك واقع در جنوب شرقی شهر بیرجند احداث گردید كه تمام  مراحل آن به پایان رسیده و آماده تحویل و افتتاح می باشد. فعالیت های تحقیقاتی  این ایستگاه ضمن ارسال عناوین متعدد تحقیقاتی اولویت دار در منطقه، انجام طرح های پیشنهادی مشتمل بر موارد زیر را شامل می شود: بررسی مسائل عمرانی جنوب  خراسان (مطالعه موردی نای بند) ، جمع آوری و شناسایی گیاهان منطقه بیرجند  (ایجاد هرباریوم) ، بررسی روند فرسایش آبی روی سازند مارن با تأكید بر عوامل اقلیم و پوشش گیاهی منطقه مختاران بیرجند و غیره.

آدرس: بیرجند بلوار صنعت و معدن جنب دانشگاه صنعتی بیرجند ساختمان شبكه لرزه نگاری تلفن: 32510460-056