دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 906 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 7108116 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مروج هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 کارشناسی ارشد 01 محمد مرادی شهربابک هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 7116078 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدحمید موحدمحمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (07:30 - 07:45)
رئولوژی پیشرفته مواد غذایی 7106076 2 دکتری 01 سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
صنایع غذایی پیشرفته 7106294 2 کارشناسی ارشد 01 محسن لبافی مزرعه شاهی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
نماتدشناسی تکمیلی 2 7110117 3 دکتری 01 رامین حیدری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (13:00 - 14:00)
تغذیه پیشرفته 7108117 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی دهقان بنادکی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی پیشرفته 7108112 2 کارشناسی ارشد 01 احمد زارع شحنه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 7116076 3 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدمحمود حسینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:45 - 08:00)
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 10 عبدالمطلب رضائی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (08:00 - 08:15)
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (09:30 - 09:45)
نظام نوآوری کشاورزی 7116048 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 احمد رضوانفر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (09:00 - 09:15)
تحلیل روش های تدریس و یادگیری در علوم کشاورزی و محیط زیست 7116099 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (07:15 - 07:30)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 03 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 06 احمد احمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 05 احمد احمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 02 احمد احمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 04 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 01 احمد احمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
کاربرد آمار در مدیریت کشاورزی 7107122 2 کارشناسی ارشد 01 ژیلا دانشورعامری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (07:15 - 07:30)
نمایش 1 - 20 از 906 نتیجه
از 46