دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 454 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبیاری بارانی 7102002 2 کارشناسی ارشد 01 تیمور سهرابی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00
آبیاری عمومی 7102004 3 کارشناسی 01 تیمور سهرابی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
آبیاری عمومی 7102004 3 کارشناسی 02 فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
آبیاری قطره ای 7102005 2 کارشناسی ارشد 01 فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
ابزار اندازه گیری و کنترل 7109355 3 کارشناسی 01 سیدسعید محتسبی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00
اثر عوامل و تیمارهای قبل از برداشت در فیزیولوژی پس از برداشت 7103234 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30
ارتباطات و اطلاع رسانی در آموزش و ترویج کشاورزی 7105241 2 دکتری 01 احمد رضوانفر هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 07:15 - 07:30
ارتباطات و نوآوری 7105175 2 کارشناسی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00
ارزیابی طرح ها و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست 7107465 3 دکتری 01 ایرج صالح هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 08:30 - 10:30
ارزیابی کمی تناسب اراضی 7104202 3 کارشناسی ارشد 01 فریدون سرمدیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 15:00 - 16:00
ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی 7105195 2 کارشناسی ارشد 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 کارشناسی 01 مجید خانعلی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 کارشناسی 01 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 کارشناسی 03 سلیمان حسین پور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 کارشناسی 02 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 کارشناسی 04 سلیمان حسین پور هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 7109351 1 کارشناسی 01 محمود امید هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 7109351 1 کارشناسی 02 محمود امید هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
ایستایی 7102014 3 کارشناسی 01 عاطفه پرورش ریزی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:30
استاتیک 7109008 3 کارشناسی 01 مجید خانعلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
نمایش 1 - 20 از 454 نتیجه
از 23