دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,392 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی 7106365 3 کارشناسی 01 حسین کیانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 7108177 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی ژندی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30)
اصول طراحی بیوراکتورها 7106359 2 دکتری 01 فرامرز خدائیان چگنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
بیواکولوژی نماتودها 7110193 3 دکتری 01 رامین حیدری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/07 (19:00 - 20:00)
کنترل بیولوژیک در بیماری شناسی گیاهی 7110092 2 کارشناسی ارشد 01 مسعود احمدزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (11:00 - 12:00)
کنترل بیولوژیک آفات 7115003 3 کارشناسی ارشد 01 رضا طلایی حسنلویی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (08:00 - 09:00)
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 کارشناسی ارشد 01 روح انگیز نادری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (20:00 - 21:00)
رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116107 1 دکتری آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 08:15)
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 7103048 2 کارشناسی ارشد 01 مصباح بابالار هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (07:00 - 08:00)
نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 7116112 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدمحمود حسینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/29 (13:00 - 13:15)
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
گوارش و سوخت و ساز در دام 7108178 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی گنج خانلو هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
گوارش و سوخت و ساز در طیور 7108202 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مروج هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی گوارش 7108175 2 کارشناسی ارشد 01 سعید زین الدینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
تحلیل پویایی سیستم های منابع آب 7102516 3 کارشناسی ارشد 01 امید بزرگ حداد هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30)
اثرات زیست محیطی نظام های کشاورزی 7116037 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:00 - 10:15)
ارزیابی بافت های مایع و جامد در صنایع غذایی 7106364 3 دکتری 01 سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
مدل ها و روش های ارزشیابی در ترویج 7116083 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (13:30 - 13:45)
افزودنی ها و عوامل ضد مغذی خوراک 7108161 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی گنج خانلو هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
اصلاح درختان میوه 7103072 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (13:00 - 14:00)
نمایش 21 - 40 از 1,392 نتیجه
از 70