دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 907 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اکولوژی قارچ ها 7110157 2 دکتری 01 حسین صارمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (16:00 - 17:00)
روش اجزاء محدود در هیدرولیک محاسباتی 7102483 3 کارشناسی ارشد 01 علی رئیسی استبرق هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
اصلاح درختان میوه 7103072 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30)
فیزیولوژی درختان میوه 7103050 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30)
مبانی بیوانفورماتیک 7108149 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مرادی شهربابک هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
فیزیک عمومی 7120087 2 کارشناسی 02 علی حاجی احمد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
فیزیک عمومی 7120087 2 کارشناسی 01 علی حاجی احمد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 7110115 3 دکتری 01 محمد جوان نیکخواه هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00)
هیدرولیک جریان های غیرماندگار 7102501 3 کارشناسی ارشد 01 صلاح کوچک زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
هیدرودینامیک 1 7102495 3 کارشناسی ارشد 01 علیرضا وطن خواه محمد آبادی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران 7103127 2 کارشناسی ارشد 01 وحیده ناظری جونقانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (19:00 - 20:00)
رده بندی حشرات 7115001 3 کارشناسی ارشد 01 جاماسب نوزری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (14:00 - 15:00)
مدیریت یکپارچه منابع آب 7102412 3 کارشناسی ارشد 01 امید بزرگ حداد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
اصلاح گیاهان دارویی 7103117 2 کارشناسی ارشد 01 مجید شکرپور هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (10:00 - 11:00)
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 کارشناسی ارشد 01 لیلا تبریزی رائینی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (08:00 - 09:00)
اکولوژی مولکولی میکروارگانیسم های ریزوسفر و فیلوسفر 7110120 3 دکتری 01 کیوان بهبودی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 11:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 01 وحیده ناظری جونقانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (07:00 - 08:00)
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی 7103085 2 کارشناسی ارشد 01 محسن کافی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (07:00 - 08:00)
تغذیه و متابولیسم گیاهی 7103044 2 کارشناسی ارشد 01 مصباح بابالار هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00)
مدیریت و کنترل پروژه ها با استفاده از فنون شبکه ای 7109234 2 دکتری 01 محمد شریفی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 907 نتیجه
از 46