دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 454 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
قارچ شناسی تکمیلی 7110131 3 کارشناسی ارشد 01 محمد جوان نیکخواه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 11:00 - 12:00
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 کارشناسی ارشد 01 رامین حیدری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 13:00 - 14:00
هیدرولیک مجاری روباز پیشرفته 7102473 3 کارشناسی ارشد 01 صلاح کوچک زاده هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:30
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 7103143 2 دکتری 01 مصباح بابالار هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00
ژنتیک کمی پیشرفته 7108171 3 دکتری 01 اردشیر نجاتی جوارمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00
روش های تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی 7105111 2 دکتری 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00
رئولوژی پیشرفته 7106181 3 دکتری 01 سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00
شیمی خاک پیشرفته 7104251 3 کارشناسی ارشد 01 حسن توفیقی هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1395/10/24 | 08:00 - 12:00
شیمی خاک تکمیلی 7104112 3 کارشناسی ارشد 01 حسن توفیقی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/30 | 09:00 - 10:00
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 کارشناسی ارشد 02 حسین میرسیدحسینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 کارشناسی ارشد 01 حسین میرسیدحسینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00
پیدایش و رده بندی خاک تکمیلی 7104200 3 کارشناسی ارشد 02 احمد حیدری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/30 | 13:00 - 14:30
پیدایش و رده بندی خاک تکمیلی 7104200 3 کارشناسی ارشد 01 احمد حیدری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/30 | 13:00 - 14:30
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 کارشناسی ارشد 01 عبدالمجید لیاقت هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در ترویج و آموزش کشاورزی 7105233 2 دکتری 01 سیدحمید موحدمحمدی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1395/10/18 | 07:00 - 07:15
هواشناسی آماری پیشرفته 7102318 3 کارشناسی ارشد 01 جواد بذرافشان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30
روش های پیشرفته آماری 7104081 3 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا بی همتا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 09:00
روش های پیشرفته آماری 7104252 3 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا بی همتا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 | 09:30 - 10:30
روش های پیشرفته آماری 7108083 3 کارشناسی ارشد 01 محمد مرادی شهربابک هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی 7105146 2 دکتری 01 خلیل کلانتری هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:00 - 11:15
نمایش 21 - 40 از 454 نتیجه
از 23