دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 441 - 460 از 907 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تجارت محصولات کشاورزی 7107492 2 کارشناسی 01 امیرحسین چیذری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (09:00 - 09:15)
مهارت آموزی 2 7107490 6 کارشناسی 01 وحیده انصاری نامشخص 1396/10/26 (12:00 - 12:15)
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل 7109440 2 دکتری 01 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30)
آبیاری قطره ای 7102005 2 کارشناسی ارشد 01 فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی 7120004 2 کارشناسی 02 رضا علیمردانی هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:00)
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی 7120004 2 کارشناسی 01 رضا علیمردانی هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:00)
عملیات واحد 2 7109319 3 کارشناسی 01 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30)
فضاهای سبز عمودی و بام های سبز 7103279 2 کارشناسی ارشد 01 بهروز جانی پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 10:00)
ارتباطات تصویری در کشاورزی 7105039 2 کارشناسی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30)
کیفیت آب در شیمابیاری 7102450 2 کارشناسی ارشد 01 حامد ابراهیمیان طالشی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30)
مدیریت منابع آب 7102377 3 کارشناسی 01 امید بزرگ حداد هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30)
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 7109163 1 کارشناسی 02 حسین مبلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
کارگاه GIS 7105255 2 کارشناسی ارشد 01 خلیل کلانتری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (11:30 - 11:45)
جانورشناسی 7110069 3 کارشناسی 01 رضا طلایی حسنلویی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
جانورشناسی 7110069 3 کارشناسی 02 رضا طلایی حسنلویی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
حسابداری و امور مالی در کشاورزی 7107165 2 کارشناسی ارشد 01 ژیلا دانشورعامری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 17:45 - 18:00
آشنایی با نظام های بهره بردای در واحدهای تولیدی 7105209 2 کارشناسی ارشد 01 حسین شعبانعلی فمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 15:30 - 15:45
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 دکتری 01 علی جعفری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
تغذیه تکمیلی 7108271 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی دهقان بنادکی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00
فیزیولوژی تکمیلی 7108270 2 کارشناسی ارشد 01 احمد زارع شحنه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00
نمایش 441 - 460 از 907 نتیجه
از 46