دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 441 - 460 از 1,392 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک 7102010 3 کارشناسی 01 عاطفه پرورش ریزی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
روشهای آماری در بیوانفورماتیک 7108303 2 دکتری 01 حسین مرادی شهربابک هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
تجزیه های آماری چندمتغیره 7102291 2 کارشناسی ارشد 01 جواد بذرافشان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
مقاومت مصالح 2 7109126 2 کارشناسی 01 حسین مبلی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مقاومت مصالح 7109349 1 کارشناسی 02 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مقاومت مصالح 7109349 1 کارشناسی 01 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مساحی و نقشه برداری 7102266 3 کارشناسی 01 جمال عبدالهی علی بیک هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (13:30 - 15:30)
نقشه برداری 2 7102323 2 کارشناسی 01 جمال عبدالهی علی بیک هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
نقشه برداری 1 7102143 3 کارشناسی 01 جمال عبدالهی علی بیک هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (13:00 - 15:30)
مدیریت پایدار منابع خاک 7104261 2 کارشناسی ارشد 01 منوچهر گرجی اناری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:00 - 15:00)
رسم فنی و نقشه کشی 7109053 2 کارشناسی 01 اسداله اکرم هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (15:30 - 17:30)
فناوری تهیه کودهای زیستی 7104286 2 کارشناسی ارشد 01 حسینعلی علیخانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (10:00 - 12:00)
میوه های مناطق معتدله 7103194 3 کارشناسی 01 ذبیح اله زمانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای مرتبط با علوم رفتاری 7105162 3 کارشناسی ارشد 10 امیر علم بیگی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/31 (10:00 - 10:15)
اصول نگهداری مواد غذایی 7106015 3 کارشناسی 01 محمدسعید یارمند هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:30)
ترمودینامیک 7109036 3 کارشناسی 01 مرتضی آغباشلو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (15:30 - 17:30)
ترمودینامیک تعادل های فازی 7106186 3 دکتری 01 زهرا امام جمعه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
توکسین ها و مواد ضد مغذی در تغذیه طیور 7108300 2 دکتری 01 کامران رضا یزدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
توکسین های عوامل بیماری زای گیاهان 7110283 2 کارشناسی ارشد 01 حسین صارمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (18:00 - 19:00)
مهارت آموزی 2 7107490 6 کارشناسی 01 وحیده انصاری نامشخص نامشخص
نمایش 441 - 460 از 1,392 نتیجه
از 70