دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 1,392 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیولوژی درختان میوه 7103050 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (12:00 - 13:00)
فیزیک عمومی 7120087 2 کارشناسی 01 علی حاجی احمد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
ژنتیک و اصلاح زنبورعسل 7108224 3 کارشناسی ارشد 01 حسین مرادی شهربابک هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
مدیریت گلخانه 7109123 2 دکتری 01 محمود امید هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
تغذیه زنبورعسل 7108223 3 کارشناسی ارشد 01 غلامعلی نهضتی پاقلعه هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
بیوتکنولوژی حشرات 7115004 2 کارشناسی ارشد 01 وحید حسینی نوه هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (09:00 - 10:00)
مرفولوژی حشرات 7115005 2 کارشناسی ارشد 01 قدرت اله صباحی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (10:00 - 11:00)
مدیریت تلفیقی آفات 7115002 3 کارشناسی ارشد 01 حسین اللهیاری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (07:00 - 08:00)
کارگاه مدیریت یکپارچه منابع آب 7102402 2 کارشناسی ارشد 01 امید بزرگ حداد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
برهمکنش گیاه- میکروارگانیسم 7110083 3 کارشناسی ارشد 01 کیوان بهبودی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (17:00 - 18:00)
مهارت های آزمایشگاهی 7103310 2 کارشناسی ارشد 04 سیامک کلانتری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (11:00 - 12:00)
مهارت های آزمایشگاهی 7103310 2 کارشناسی ارشد 03 سیامک کلانتری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (11:00 - 12:00)
مهارت های آزمایشگاهی 7103310 2 کارشناسی ارشد 01 سیامک کلانتری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (11:00 - 12:00)
مهارت های آزمایشگاهی 7103310 2 کارشناسی ارشد 02 سیامک کلانتری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (11:00 - 12:00)
اجزا و ساختار منظر و فضای سبز 7103330 3 کارشناسی ارشد 01 بهروز جانی پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/08 (07:00 - 08:00)
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 کارشناسی ارشد 01 محمد مرادی شهربابک هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
مدیریت فناوری کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 7116087 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 امیر علم بیگی هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 10:15)
اصلاح گیاهان دارویی 7103117 2 کارشناسی ارشد 01 مجید شکرپور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (20:00 - 21:00)
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 کارشناسی ارشد 01 لیلا تبریزی رائینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (19:00 - 20:00)
مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی 7106355 2 دکتری 01 حسین کیانی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 41 - 60 از 1,392 نتیجه
از 70