دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 61 - 80 از 1,392 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 7110065 3 کارشناسی ارشد 01 محمد جوان نیکخواه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (08:00 - 09:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 01 وحیده ناظری جونقانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 03 وحیده ناظری جونقانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 05 وحیده ناظری جونقانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 04 وحیده ناظری جونقانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 کارشناسی 02 وحیده ناظری جونقانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی نماتودها 7110189 3 دکتری 01 رامین حیدری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (18:00 - 19:00)
فرآیندهای غیرحرارتی مواد غذایی 7106351 2 کارشناسی ارشد 01 زهرا امام جمعه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
فرآیندهای غیر حرارتی مواد غذایی 7106362 3 دکتری 01 زهرا امام جمعه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
بهینه سازی در منابع آب 7102480 3 کارشناسی ارشد 01 امید بزرگ حداد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
سازماندهی نظام های ترویج و توسعه پایدار روستایی 7116084 1 دکتری آبیاری وآبادانی 01 احمد رضوانفر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 08:15)
بینش های فلسفی آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116101 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/27 (11:00 - 11:15)
فیزیولوژی قارچها 7110104 2 کارشناسی ارشد 01 خلیل بردی فتوحی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (14:00 - 15:00)
فیزیولوژی شیردهی 7108176 2 کارشناسی ارشد 01 آرمین توحیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی 7103085 2 کارشناسی ارشد 01 محسن کافی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (17:00 - 18:00)
مدیریت بیماری های گیاهی 7110029 3 کارشناسی ارشد 01 مسعود احمدزاده هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/01 (15:00 - 16:00)
مدیریت نماتودهای انگل گیاهی 7110192 2 دکتری 01 رامین حیدری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (17:00 - 18:00)
عملیات گل کاری 7103298 2 کارشناسی ارشد 01 عزیزاله خندان میرکوهی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (18:00 - 19:00)
عملیات درختان میوه 7103273 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (14:00 - 15:00)
عملیات سبزی کاری 7103297 2 کارشناسی ارشد 01 فروزنده سلطانی صالح آبادی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (16:00 - 17:00)
نمایش 61 - 80 از 1,392 نتیجه
از 70