دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 781 - 800 از 1,400 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی بیوتکنولوژی 7108244 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مرادی شهربابک هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (13:30 - 15:30)
روزنامه نگاری در کشاورزی 7105021 2 کارشناسی 01 احمد رضوانفر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 کارشناسی 01 مجید خانعلی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 کارشناسی 01 مهدی پندار هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (15:30 - 17:30)
مدیریت پروژه در احداث منظر 7103280 2 کارشناسی ارشد 01 محسن کافی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1396/10/29 (07:00 - 08:00)
طراحی منظر در مناطق صنعتی 7103276 2 کارشناسی ارشد 01 محسن کافی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/28 (17:00 - 18:00)
مدیریت فضای سبز 7103163 2 کارشناسی 01 محسن کافی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
مبانی نظری مهندسی فضای سبز 7103277 2 کارشناسی ارشد 01 محسن کافی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی در ترویج کشاورزی 7105203 2 کارشناسی ارشد 01 سیدمحمود حسینی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
ساختمانها، تجهیزات و تاسیسات پرورش دام 7108213 2 کارشناسی 01 مهدی گنج خانلو هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 7109354 1 کارشناسی 01 حسین مبلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 7109354 1 کارشناسی 02 حسین مبلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اقتصادکلان 1 7107024 3 کارشناسی 01 مهدی پندار هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 08:15)
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 کارشناسی 01 وحیده انصاری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
مدیریت واحدهای دامپروری 7108127 2 کارشناسی 01 مصطفی صادقی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
مدیریت سازمانی و منابع انسانی 7105025 2 کارشناسی 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (09:45 - 10:00)
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102225 2 کارشناسی ارشد 01 فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (13:30 - 15:30)
بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی 7107468 3 کارشناسی 01 حامد رفیعی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:30 - 08:45)
موازنه انرژی و مواد 7109314 3 کارشناسی 01 مرتضی آغباشلو هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30)
علم مواد 7109161 3 کارشناسی 01 علی حاجی احمد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 781 - 800 از 1,400 نتیجه
از 70