دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 901 - 920 از 1,392 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
موضوعات خاص در هیدرولوژی 7102197 2 کارشناسی ارشد 01 شهاب عراقی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
مباحث ویژه 7109412 2 دکتری 01 حسین موسی زاده هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 15:30)
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 کارشناسی ارشد 01 جواد بذرافشان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
روشهای استوکاستیک در هیدرولوژی 7102342 2 کارشناسی ارشد 01 شهاب عراقی نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
روشهای استوکاستیک درمنابع آب 7102283 2 کارشناسی ارشد 01 شهاب عراقی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
آفات انباری 7110007 2 کارشناسی 01 وحید حسینی نوه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 7105158 2 دکتری 01 ناصر مطیعی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (09:15 - 09:30)
مقاومت مصالح 1 7109110 3 کارشناسی 02 حسین مبلی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
مقاومت مصالح 1 7109110 3 کارشناسی 01 حسین مبلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
مقاومت مصالح 7102125 3 کارشناسی 01 امید بزرگ حداد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30)
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 کارشناسی 01 بهروز جانی پور هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30)
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 کارشناسی 01 بهروز جانی پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 18:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30)
تکنولوژی قند 7106241 3 کارشناسی 01 محسن لبافی مزرعه شاهی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی 7102271 2 کارشناسی ارشد 01 شهاب عراقی نژاد هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (13:30 - 15:30)
کیفیت آب تکمیلی 7102282 3 کارشناسی ارشد 01 کیومرث ابراهیمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
طراحی سامانه های آبیاری سطحی 7102089 2 کارشناسی 01 تیمور سهرابی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 15:30)
مساحی و نقشه برداری 7102266 3 کارشناسی 01 جمال عبدالهی علی بیک هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30)
نقشه برداری 1 7102143 3 کارشناسی 01 جمال عبدالهی علی بیک هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30)
توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی 7107149 3 کارشناسی ارشد 01 ناصر مطیعی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 08:15)
مهندسی پایداری 7109444 2 کارشناسی ارشد 01 اسداله اکرم هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (13:30 - 15:30)
نمایش 901 - 920 از 1,392 نتیجه
از 70