دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی

نام درس مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی
کد درس 7105232
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز