دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

اقتصاد سنجی کاربردی کشاورزی

نام درس اقتصاد سنجی کاربردی کشاورزی
کد درس 7107109
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز