دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته

نام درس کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته
کد درس 7107231
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز