دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت واحدهای کشاورزی پیشرفته

نام درس مدیریت واحدهای کشاورزی پیشرفته
کد درس 7107518
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز