دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کاربرد آمار در مدیریت کشاورزی

نام درس کاربرد آمار در مدیریت کشاورزی
کد درس 7107122
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز