دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 914 نتیجه
از 46
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کنه شناسی پیشرفته (بیواکولوژی، رفتار شناسی و فیزیولوژی) 7115010 2 دکتری 01 آزاده زاهدی گلپایگانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (07:00 - 08:00)
فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته 7116102 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 احمد رضوانفر | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 10:15)
ژنتیک مولکولی پیشرفته 7106361 2 دکتری 01 محمدرضا نقوی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی پیشرفته در آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116032 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/31 (09:00 - 09:15)
مدل سازی آماری پیشرفته 7116097 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 امیر علم بیگی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (13:30 - 13:45)
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 10:45)
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 10 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
فناوری های پیشرفته در مواد غذایی 7106363 2 دکتری 01 محسن لبافی مزرعه شاهی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
تنوع زیستی بندپایان 7115018 2 دکتری 01 جاماسب نوزری هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/08 (14:00 - 15:00)
اصول طراحی بیوراکتورها 7106359 2 دکتری 01 فرامرز خدائیان چگنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116107 1 دکتری آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 08:15)
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
گوارش و سوخت و ساز در طیور 7108202 2 کارشناسی ارشد 01 حسین مروج هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی گوارش 7108175 2 کارشناسی ارشد 01 سعید زین الدینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00)
اثرات زیست محیطی نظام های کشاورزی 7116037 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:00 - 10:15)
مدل ها و روش های ارزشیابی در ترویج 7116083 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (13:30 - 13:45)
افزودنی ها و عوامل ضد مغذی خوراک 7108161 2 کارشناسی ارشد 01 کامران رضا یزدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
اصلاح درختان میوه 7103072 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (13:00 - 14:00)
فیزیولوژی درختان میوه 7103050 2 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی عسگری سرچشمه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (12:00 - 13:00)
نمایش 1 - 20 از 914 نتیجه
از 46