دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی

نام درس مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی
کد درس 7108121
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز