دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی نماتودها

نام درس سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی نماتودها
کد درس 7110189
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز