دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

بیوانفورماتیک

نام درس بیوانفورماتیک
کد درس 7110232
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز