دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

فرآیندهای غیرحرارتی مواد غذایی

نام درس فرآیندهای غیرحرارتی مواد غذایی
کد درس 7106362
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز