دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کنه شناسی پیشرفته (بیواکولوژی، رفتار شناسی و فیزیولوژی) 7115010 2 دکتری 01 آزاده زاهدی گلپایگانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
اصلاح دام پیشرفته 7108125 3 کارشناسی ارشد 01 سیدرضا میرائی آشتیانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته 7106360 2 دکتری 01 محمد صفری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
ژنتیک مولکولی پیشرفته 7106361 2 دکتری 01 محمدرضا نقوی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30)
آلودگی خاک و آب پیشرفته 7104308 2 کارشناسی ارشد 01 محسن فرحبخش هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (08:00 - 10:00)
فناوری های پیشرفته در مواد غذایی 7106363 2 دکتری 01 محسن لبافی مزرعه شاهی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 01 سیدعلی پیغمبری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 03 حسن زینالی خانقاه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 02 عبدالهادی حسین زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 03 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 02 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 04 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 01 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی 7106349 2 کارشناسی ارشد 01 حسین کیانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
کاربرد رایانه در مهندسی صنایع غذایی 7106365 3 کارشناسی 01 حسین کیانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
تنوع زیستی بندپایان 7115018 2 دکتری 01 جاماسب نوزری هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/08 (14:00 - 15:00)
فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 7108177 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی ژندی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30)
اصول طراحی بیوراکتورها 7106359 2 دکتری 01 فرامرز خدائیان چگنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
بیواکولوژی نماتودها 7110193 3 دکتری 01 رامین حیدری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
کنترل بیولوژیک در بیماری شناسی گیاهی 7110092 2 کارشناسی ارشد 01 مسعود احمدزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69