دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کنه شناسی پیشرفته (بیواکولوژی، رفتار شناسی و فیزیولوژی) 7115010 2 دکتری 01 آزاده زاهدی گلپایگانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
اصلاح دام پیشرفته 7108125 3 کارشناسی ارشد 01 سیدرضا میرائی آشتیانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته 7116102 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 احمد رضوانفر هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 10:15)
بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته 7106360 2 دکتری 01 محمد صفری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
ژنتیک مولکولی پیشرفته 7106361 2 دکتری 01 محمدرضا نقوی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی پیشرفته در آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116032 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/31 (09:00 - 09:15)
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 7116011 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 10 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/29 (10:00 - 10:15)
آلودگی خاک و آب پیشرفته 7104308 2 کارشناسی ارشد 01 محسن فرحبخش هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (08:00 - 10:00)
مدل سازی آماری پیشرفته 7116097 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 امیر علم بیگی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (13:30 - 13:45)
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیدیوسف حجازی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 10:45)
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 10 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 عبدالمطلب رضائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15)
فناوری های پیشرفته در مواد غذایی 7106363 2 دکتری 01 محسن لبافی مزرعه شاهی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
مدیریت کسب و کار کشاورزی 7116054 2 کارشناسی ارشد آبیاری وآبادانی 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 10:45)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 03 حسن زینالی خانقاه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 01 سیدعلی پیغمبری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 کارشناسی 02 عبدالهادی حسین زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
تحلیل بینش های فلسفی در ترویج کشاورزی پایدار 7116080 2 دکتری آبیاری وآبادانی 01 سیداحمدرضا پیش بین هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 08:15)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 03 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 7120085 3 کارشناسی 01 احمد احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69