دروس پردیس دروس پردیس

« بازگشت

مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

نام درس مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
کد درس 7116013
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز