دروس پردیس دروس پردیس

« بازگشت

تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها

نام درس تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها
کد درس 7116078
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز