دروس پردیس دروس پردیس

« بازگشت

حسابداری و مدیریت مالی کسب و کار

نام درس حسابداری و مدیریت مالی کسب و کار
کد درس 7116061
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز