دروس پردیس دروس پردیس

« بازگشت

آمار حیاتی پیشرفته

نام درس آمار حیاتی پیشرفته
کد درس 7108113
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز