دفتر حقوقی دفتر حقوقی

اهداف

- اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب ، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیات های وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه و به کلیه ادارات دولتی وابسته به دولت

- بررسی و اعلام نظر در خصوص تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و بین المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

- اخذ تعهد و ضمانت نامه رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت های مطالعاتی

- راهنمایی و مشاوره قضایی به اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن

- مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن

- گردآوری و تنقیح کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های دانشگاه

- گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع

- اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف

- بررسی و اعلام نظر راجع به مصوبات هیات امناء، آیین نامه ها و بخشنامه در جریان تصویب

- شرکت در جلسات دانشگاه، مناقصات و سایر جلساتی که تصمیمات آن واجد آثار حقوقی است.