شورای راهبردی شورای راهبردی

  • تعیین چشم انداز و تدوین برنامه های کلان و راهبردی پردیس
  •  پایش دائمی اجرای برنامه های پردیس در چارچوب اهداف کلان
  •  تدوین اسناد توسعه پردیس
  •  پایش برنامه های توسعه فیزیکی پردیس
  •  تدوین تعامل پردیس با محیط بیرون (استان البرز و شهر کرج و نهادهای دولتی)