شورای راهبردی شورای راهبردی

  • تعيين چشم انداز و تدوين برنامه های كلان و راهبردي پرديس
  •  پايش دائمي اجراي برنامه هاي پرديس در چارچوب اهداف كلان
  •  تدوين اسناد توسعه پرديس
  •  پايش برنامه هاي توسعه فيزيكي پرديس
  •  تدوين تعامل پرديس با محيط بيرون (استان البرز و شهر كرج و نهادهای دولتی)