معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

 
دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32224511-026          فکس:  32224511-026
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rtalaei.aspx