معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

 
دکتر مصباح بابالار
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری بیولوژی و فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32224511-026          فکس:  32224511-026
پست الکترونیکی: mbabalar@ut.ac.ir
صفحه شخصی: