معاون دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی

 
دکتر علی جعفری
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32222069-026          فکس:  32813501-026
پست الکترونیکی: jafarya@ut.ac.ir
صفحه شخصی: