موسسات تحقیقاتی موسسات تحقیقاتی

 

نام موسسه سرپرست
   
موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دکتر حامد ابراهیمیان
موسسه پژوهشی بیمه و ریسک دکتر ایرج صالح
موسسه پژوهشی بهینه سازی انرژی در کشاورزی دکتر محمد شریفی
موسسه پژوهشی تحقیقاتی خشکسالی دکتر نوذر قهرمان
موسسه پژوهشی ترسیب کربن دکتر حسین آذرنیوند
موسسه پژوهشی سیل دکتر شهرام خلیفی سیگارودی
موسسه پژوهشی ماشین های صنایع غذایی دکتر مرتضی آغباشلو
موسسه پژوهشی مرتعداری دکتر حسین ارزانی
موسسه پژوهشی هیدرویونیک و تولیدات گلخانه ای دکتر مجتبی دلشاد
موسسه پژوهشی توسعه تعاون دکتر خلیل کلانتری
موسسه تحقیقات آب های زیرزمینی دکتر مجید خیاط خلقی
موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دکتر رضا طلایی حسنلویی
موسسه تحقیقات حفظ، نگهداری و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گیاهان زراعی دکتر عبدالهادی حسین زاده
موسسه  پژوهشی تغییرات محیطی و توسعه دکتر قوام الدین زاهدی امیری
موسسه  پژوهشی توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی دکتر مهدی قربانی
آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی - اکولوژیک دکتر مهدی قربانی
انجمن علوم علف های هرز ایران دکتر حسن علیزاده