اطلاعیه بازه ارزشیابی اعضای هیات علمی در نیمسال دوم تحصیلی

به اطلاع دانشجویان محترم پردیس می رساند:

آخرین زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی پردیس/ دانشکده/موسسه/مرکز در نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 از روز شنبه 19/03/97 لغایت روز شنبه 26/03/97 (یک روز قبل از شروع امتحانات) می باشد.