ایجاد ترکیب ژنتیکی گوسفندی چند قلوزا

عنوان طرح:

ایجاد ترکیب ژنتیکی گوسفندی چند قلوزای کم دنبه(بی دنبه)

مجری طرح:

دکتر محمد مرادی شهر بابک

استاد گروه آموزشی علوم دامی

 

اهداف:

هدف اصلی این طرح ایجاد یک نژاد(ترکیب نژادی) جدید گوسفند با توان بره زایی بیش از دو بره در هر زایش و بی(کم) دنبه می باشد.

 

اهداف فرعی این طرح عبارتند از:

 

ایجاد دام های مولد مورد نیاز واحدهای پرورش نیمه صنعتی و صنعتی گوسفند کشور

افزایش بازدهی اقتصادی و در نتیجه اقتصادی نمودن پرورش گوسفند به شکل غیر مرتعی

ایجاد زمینه جهت اجرایی شدن قانون افزایش بهره وری کشاورزی در خصوص خروج دام از مراتع و ایجاد واحدهای پرورشی نیمه صنعتی و صنعتی

ایجاد زمینه جهت افزایش تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور در عین کاهش تعداد مولدین مورد نیاز (افزایش تولید لاشه به بیش از دو برابر به ازای هر مولد در مقایسه با شرایط حاضر)

کاهش چربی لاشه به توجه به اثر کاهشی چربی بر مطلوبیت لاشه و همچنین مضرا ت ناشی از بالا بودن چربی برای مصرف کندگان

ایجاد زمینه جهت اشتغال زایی مفید و پایدار

 

ضرورت:

 

در حال حاضر به علت وضعیت نامناسب مراتع و پایین بودن میزان عملکرد(کمی و کیفی)، پایین بودن میزان تولید در گوسفندان بومی و بالا بودن هزینه های پرورش، پرورش گوسفند در سامانه مرتعی از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار نمی باشد و در نتیجه دارای جذابیت لازم و اقتصادی جهت سرمایه گذاران جدید و جذب جوانان جویای کار نمی باشد. از طرف دیگر قانون افزایش بهره وری کشاورزی دولت را موظف نموده است که در طی یک برنامه 10 ساله تعداد 30 میلیون واحد دامی از دام های متکی بر مراتع  از مراتع خارج شوند، و به جای آن در هرسال برای 1/3 میلیون  واحد دامی ظرفیت پرورش نیمه صنعتی و صنعتی با استفاده از دام های اصلاح شده  ایجاد شود. با توجه به اینکه بخش عمده دام های متکی بر مراتع جمعیت گوسفند کشور می باشد، و از طرف دیگر پرورش مرتعی گوسفند دارای توجیه اقتصادی نمی باشد، لذا لازم است جهت ایجاد و توسعه واحدهای پرورشی نیمه صنعتی و صنعتی گوسفند دام های مولد مناسب و جدید ایجاد شوند. لذا این در راستای پاسخگویی به این نیاز کشور طراحی و اجرا گردیده است.