بازدیدرئیس، اعضای هیات رئیسه و تعدادی از اعضای هیات علمی پردیس ازمزرعه آموزشی و پژوهشی مزرعه شهید ناصربخت

دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس به همراه اعضای هیات رئیسه و تعدادی از اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به دعوت رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه ششم مرداد ماه 97 از مزرعه پردیس شهید ناصربخت بازدید کردند. در این بازدید، طرح مدیریت بهینه آب و خاک در تولید محصولات سبزی و صیفی که حاصل برنامه ریزی علمی و تخصصی دوسال گذشته کارشناسان آن مرکز و با همکاری بخش خصوصی به منظور بازسازی فارم آموزشی پردیس شهید ناصربخت پیاده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. گفتنی است این بازدید در قالب تورهای آموزشی، ترویجی و پژوهشی آن مرکز در راستای اهداف و ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی و ارتقای کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی و با هدف ایجاد تحول در روشهای آموزش بهره برداران بخش کشاورزی صورت گرفت.