بازدیدرئیس و معاون اجرایی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه موسسات تحقیقات کشاورزی

رئیس و معاون اجرایی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه موسسات تحقیقات کشاورزی روز دوشنبه چهاردهم اسفند96 با دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و روسای دانشکده ها در خصوص همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی، دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه زمینه های همکاری و فعالیت های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. رئیس و معاون اجرایی اتحادیه آسیا و اقیانوسیه موسسات تحقیقات کشاورزی پس از این دیدار از آزمایشگاه های گروه های زراعت و باغبانی بازدیدکردند.