بازدید رئیس و اعضای هیات علمی پردیس از پروزه جنگلکاری کرج

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به همراه تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشگاه و مدیران شهری کرج از پروژه 500 هکتاری جنگلکاری باغستان کرج بازدید کردند. این بازدید که روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه 1396 و در راستای تعامل و همکاری های بیشتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با نهادها و سازمانهای شهری کرج صورت پذیرفت، اساتید برجسته پردیس با استفاده از دانش  و تجارب علمی به ارائه مشاوره و بحث و بررسی گونه های پیشنهادی قابل کاشت در این اراضی پرداختند. انتظار می رود با توجه به همکاری ها و مباحث انجام شده با مسئولین شهری، قرارداد مشارکت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در طراحی و کاشت قسمتی از جنگلکاری 500 هکتاری باغستان کرج منعقد گردد.