بازدید مسئولین موزه تاریخ طبیعی ارفوت آلمان از پردیس

موزه تاریخ طبیعی آلمان که در سال 1922 تاسیس شده است یکی از مراکز علمی بسیار فعال در زمینه جمع آوری- مطالعه – شناسایی - طبقه بندی  و نگهداری مجموعه های ارزشمند گیاهی و جانوری است و دارای امکانات علمی- تحقیقاتی متعددی برای پژوهشگران و دانشجویان است. مسئولان این موزه که ارتباطات علمی فعالی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارند طی بازدید از پردیس و مذاکره با مسئولین پردیس و اساتید، بر گسترش فعالیتهای علمی و زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک نظیر تبادل استاد و دانشجو- برگزاری کارگاههای آموزشی و کنفرانسهای بین المللی- انجام پروژه های مشترک و غیره تاکید نمودند.